Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

AOTM to Agencja Oceny Technologii Medycznych, która została utworzona w 2005 roku w celu dokonywania oceny procedur medycznych, w tym w szczególności tych stanowiących przedmiot umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, obok wykonywania innych zadań, takich jak na przykład określanie taryf świadczeń, ma opracowywać propozycje zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów.

Obowiązki księgowe placówek medycznych

Zgodnie z artykułem 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń określonych w rozporządzeniu.

Na tej podstawie placówki medyczne są zobowiązane m.in. do:

  • rozdzielania działalności leczniczej od pozostałej działalności,
  • prowadzenia jednolitej ewidencji kosztów według rodzaju,
  • rozdzielania ośrodków prowadzenia kosztów w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń,
  • dbania o usprawnienie procesu taryfikacji.

Celem rozporządzenia jest stosowanie przez placówki medyczne jednakowego sposobu ewidencji i alokacji kosztów. Ma się to przyczynić bezpośrednio do poprawy jakości danych przekazywanych do AOTM.

W Meditax masz pewność, że Twoja księgowość będzie prowadzona w pełni poprawnie

Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad księgowości placówek medycznych. Gwarantujemy poprawność prowadzenia rachunku kosztów. Zapewniamy kompleksową obsługę, która pozwoli Ci dopełnić wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wdrożenie standardu rachunku kosztów pozwoli ujednolicić rachunkowość Twojego biznesu. W ten sposób będziesz mógł lepiej zarządzać swoimi rozliczeniami oraz skutecznie je kontrolować. Usprawni to funkcjonowanie placówki medycznej i przyczyni się do długofalowych korzyści.

Call Now Button