Działalność fizjoterapeutyczna – jak założyć swój własny gabinet?

Prowadzenie działalności w zawodzie fizjoterapeuty może się odbywać w formie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Dzięki otworzeniu własnego biznesu masz szansę po swojemu realizować cele zawodowe i zdobywać klientów. Sprawdź, w jakich formach może być prowadzona działalność fizjoterapeutyczna i jak założyć własny gabinet. 

Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna – dopuszczalne formy 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej fizjoterapeuci mogą prowadzić swoją praktykę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Dopuszczalne przez prawo formy prowadzenia takiego biznesu to:

  • indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna;
  • indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania;
  • indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  • grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.
baner

Jednoosobowa działalność fizjoterapeutyczna – wymogi

Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, w której są udzielane świadczenia zdrowotne, musi spełniać ustawowe wymogi. 

Najważniejszym obowiązkiem fizjoterapeuty, który prowadzi działalność w formie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej i grupowej praktyki fizjoterapeutycznej, jest posiadanie gabinetu. Lokal musi spełniać wymogi szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. To m.in. konieczność posiadania co najmniej jednej umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą oraz dozownikiem mydła w płynie i środka dezynfekującego czy regularnego wykonywania przeglądów instalacji i urządzeń klimatyzacji. 

Dodatkowo fizjoterapeuta musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taki obowiązek nakłada na niego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Osoba prowadząca indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną musi się również przygotować do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Rejestracja indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej

Rejestracja praktyki fizjoterapeutycznej odbywa się poprzez wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wcześniej trzeba jednak dopełnić formalności związanych z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. 

W tym celu – jeśli jeszcze nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – musisz go założyć. Czynność jest bezpłatna. Wystarczy, że skorzystasz z serwisu Profilu Zaufanego, założysz konto i potwierdzisz swój profil w jednym z lokalnych punktów potwierdzających (np. w banku czy urzędzie). Profil Zaufany możesz również założyć za pośrednictwem swojego konta bankowego. 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga przede wszystkim:

  • wyboru formy opodatkowania; 
  • wskazania terminu rozpoczęcia działalności – która może być późniejsza niż dzień, w którym składasz wniosek, jednak musi nastąpić maksymalnie w dniu wpisu do rejestru praktyk fizjoterapeutycznych; 
  • wyboru nazwy działalności; 
  • wyboru kodu PKD – kod PKD, który powinieneś wybrać, to przede wszystkim kod 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna.

Warto również pomyśleć o założeniu konta w banku, które będzie używane do prowadzenia indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. 

Po zakończeniu formalności związanych z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej możesz złożyć wniosek o wpis do rejestru praktyk fizjoterapeutycznych, który jest płatny (134 zł). Rejestrację możesz przeprowadzić przez internet. W toku procesu konieczne będzie wskazanie m.in. informacji o praktyce, adresach udzielania świadczeń i przyjmowania wezwań, załączników i informacji dodatkowych.

Call Now Button